Bantuan untuk rawatan membedahan jantong..

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bantuan untuk rawatan membedahan jantong..

Hasyidah
Assalamualaikum...
Bole saya memohon bantuan dari pihak tuan untuk bantuan penampong kos rawatan pembedahan sahabat saya yang sedang mengalami jantong yang kritikal di institut jantong negara...rawatan beliau mencecah 45,000.00 untuk pembedahan dengan segera............