Masalah keuwangan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Masalah keuwangan

Shahrul nizam
Assalammualaikum...bagaimana saya nak mulakan perniagaan,sbb saya ada masalah keuawangan dan masalah peralatan...