Pengecualian Cukai ke atas Kederaan Nasional bagi OKU

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pengecualian Cukai ke atas Kederaan Nasional bagi OKU

Nana
Salam, Ingin bertanya tentang subject di atas.

Adakan sesiapa OKU yang berjaya mendapat Pengecualian Cukai 100% duti eksais ke atas Kenderaan?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pengecualian Cukai ke atas Kederaan Nasional bagi OKU

jkmpetaling
Administrator
Puan, untuk makluman pengecualian 100% duti eksais ke atas kenderaan nasional ditentukan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut tuan/puan boleh terus berhubung dengan pihak Kementerian Kewangan Malaysia di laman sesawang : http://smpc.treasury.gov.my atau http://www.treasury.gov.my atau di :

Kementerian Kewangan Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.5 Persiaran Perdana
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 WP Putrajaya
Tel : 03-8000 8000
Fax : 03-8882 3893
Emel : pro@treasury.gov.my
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling