cawangan pejabat

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

cawangan pejabat

PUan Salwa binti Mohd Noh
Adakah JKM Petaling mempunyai pejabat cawangan di mana-mana lokasi?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: cawangan pejabat

jkmpetaling
Administrator
Maaf diatas kelewatan maklumbalas, untuk pengetahuan Puan, Pejabat yang beroperasi dan berurusan terus dengan PKMD Petaling adalah bertempat di Pejabat Komuniti PPR Lembah Subang, dimana tempat untuk menyalurkan maklumat & rujukan berkenaan perkhidmatan JKM.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling